Maddelerin Sınıflandırılması

Saf Madde: Aynı cins atom ve molekül gruplarıdır.

Element: Tek cins atomlardan oluşan maddelerdir. Saftırlar, homojendirler, erime ve kaynama noktaları, yoğunlukları sabittir. Sembollerle gösterilirler, kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.

Metaller:

1. Oda şartlarında Hg (civa) hariç hepsi katı haldedir.

2. Yüzeyleri parlaktır, tel ve levha haline gelebilirler.

3. Isı ve elektriği iletirler.

4. Atomik yapılıdırlar.

5. Kolay elektron verirler bileşiklerinde daima (+) değerlik alırlar.

6. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar, homojen karışım olan alaşımları oluştururlar.

7. Oksitlerinin sulu çözeltisi bazik özellik taşır.

8. Ametallerle iyonik yapılı bileşik oluştururlar.

9. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

Ametaller:

1. Oda şartlarında üç fiziksel halde bulunabilirler.

2. Yüzeyleri mattır ve kırılgan olduklarından işlenemezler.

3. Grafit hariç ısı ve elektriği iletmezler.

4. Molekülleri halinde bulunurlar.

5. Kolay elektron alırlar. Bileşiklerinde hem(+) hem de(-) değerlik alabilirler.

6. Metallerle iyonik yapılı kendi aralarında kovalent yapılı bileşikler oluşturabilirler.

7. Oksitlerinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir.

8. Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Soygazlar:

1. Oda şartlarında tek atomlu ve gaz halinde bulunurlar. (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

2. Kararlı elektron düzenine sahiptirler, bileşik oluşturmazlar.

3. Isı ve elektriği iletmezler.

2. Bileşikler: İki ya da daha fazla tür atomun kendi özelliklerini kaybederek, belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan yeni özellikteki saf maddelere denir.

a) İyonik bileşikler: Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alışverişi sonucu oluşan bileşiklerdir. İyonik bileşikler oda şartlarında katı halde olup elektrik akımını iletmezler. Sıvı halleri ya da sulu çözeltileri iyon hareketi ile elektrik akımını iletir. NaCl, MgBr2, CaF2 örnek verilebilir.

b) Kovalent bileşikler: Ametal-ametal atomları arasında elektronların ortak kullanılması sonucu oluşan moleküler yapılı bileşiklerdir. Kovalent bileşikler katı ve sıvı halde elektrik akımını iletmezler. Bazılarının sulu çözeltisi elektrik akımını iletirken (HCl, HNO3, CO2 gibi), bazılarının sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez (C6H12O6, C2H5OH) gibi.

KARIŞIM: İki ya da daha fazla farklı tür maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden, rastgele oranlarda bir araya gelerek oluşturdukları madde topluluğuna denir.

a) Homojen karışım: Her noktasında aynı özelliği gösteren tek bir faz gibi görünen karışımlardır. Çözeltiler olarak da adlandırılırlar.

b) Heterojen karışım: Her noktasında farklı özellik gösteren tek bir fazdan oluşmayan karışımlardır.

Saf Maddeler (Elementler, Bileşikler) :

1. Homojendirler.

2. Aynı tür taneciklerden (atom veya molekül) oluşurlar.

3. Belirli ayırt edici özelliklere sahiptir.

4. Belli hal değişim sıcaklıkları vardır.

5. Elementler sembollerle, birleşikler formüllerle gösterilirler.

6. Bileşiklerin bileşenleri arasında belirli bir oran vardır.

Karışımlar (Çözeltiler-heterojen karışımlar):

1.Homojende, heterojen de olabilirler.

2. Farklı tür taneciklerden oluşurlar.

3. Belirli ayırt edici özellikleri yoktur.

4. Hal değişim sıcaklıkları sabit değildir.

5. Belirli sembol ya da formülleri yoktur.

6. Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur.

2694 kez okundu